Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm về kết quả công nhận TN

Giám đốc sở GD&ĐT duyệt công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của địa phương mình.Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp để công nhận tốt nghiệp năm 2019

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm về kết quả công nhận TN

Cụ thể, nội dung về người chịu trách nhiệm về kết quả công nhận tốt nghiệp năm 2020  được ghi rõ trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được Bộ GD&ĐT công bố và đang xin ý kiến góp ý.


Chiếu theo Dự thảo, với những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2020.


Những thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông  theo quy định tại Quy chế này được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.


Giám đốc sở GD&ĐT duyệt công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông  và chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh mình.


Sau khi báo cáo Bộ GD&ĐT, Giám đốc sở GD&ĐT công bố kết quả công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông  tạm thời cho thí sinh.


Giấy chứng nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi ký và có giá trị đến khi được cấp Bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức.


Các sở GD&ĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ GD&ĐT ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 để quản lý, theo dõi. Bộ GD&ĐT thống nhất quản lý các mẫu và quy định thủ tục cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông.


Giám đốc sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo việc cấp Bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông, bản sao Bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông, các loại giấy chứng nhận liên quan đến việc cộng điểm khuyến khích, xếp diện ưu tiên, bảo lưu kết quả trong kỳ thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.


Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp.